Nyheder og events

 aulogo_copy Opsummering på nationalt møde om fremtidens randzoner

Det er nu, at der skal ske noget. Det er hovedbudskabet fra Innovationsfondens projekt ’BufferTech’s’ nationale møde om fremtidens randzoner – de nye bufferzoner, som blev afholdt den 30. november 2018. Mødet markerede samtidig afslutningen på projektet

Her kan du læse mere om de vigtigste konklusioner fra projektet og input fra paneldebatten

Opsummering på national konference

I dokumentet er der også links til alle dagens præsentationer og den video, der havde premiere på dagen


 aulogo_copy Tilmeld dig konference om fremtidens randzoner – de nye bufferzoner

Ved en målrettet etablering og korrekt pleje vil nye bufferzoner kunne give store effekter for både miljø, natur og klima. Vi vil til denne konference gerne fremvise vores resultater og diskutere den fremtidige anvendelse af bufferzoner

Tid: 30. november 2018 – 09.30-14.30
Sted: Det Bio- og Naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Festauditoriet på Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg

lene moth

Se hele programmet her

Tilmeld dig her


 aulogo_copy BufferTech på studietur i Skotland

I slutningen af august 2018 var projektdeltagerne i BufferTech på studietur til Skotland, hvor projektpartner Marc Stutter fra The James Hutton Institute (JHI) i Aberdeen var vært for vores besøg. JHI er en forsknings-institution, hvis primære fokus er på jordbrugsvidenskab, men også med koblingen til miljø, Det er derfor en skotsk pendant til Aarhus Universitets afdeling i Foulum og dele af afdelingen i Silkeborg.Turen havde en god opbakning da der var 13 afsted med repræsentation af næsten alle arbejdspakker i BufferTech, hvilket vil sige Institut for Bioscience, AU, Institut for Agroøkologi, AU, Biologisk Institut, SDU, SEGES, Vestjysk Landboforening og Ringkøbing-Skjern Kommune.

I tæt samarbejde med Marc Stutter havde turen følgende omdrejningspunkter:

• Udvikling af miljøvirkemidler i kanten af marken målrettet næringsstoffer.
• Implementering af miljøvirkemidler i tæt samarbejde med landmænd, myndigheder og organisationer lokalt og på oplandsniveau.
• Forskning på fosfor-, erosion og dræningsområdet.
• Besøg på BufferTech sitet på Balruddery forsøgsstation og præsentation af andre landbrugsrelaterede forsøg.

Læs en udførlig rejsebeskrivelsen af turen her – og find links til både program og indlæg.


  Casefilm med Brian Kronvang og landmand på Mors om IBZ’er
Filmen viser et demoanlæg på Mors, som blev etableret i 2017.


 aulogo_copy Japanske studerende med fokus på danske løsningsmodeller for næringsstoftab

Den første årgang af japanske studerende har netop afsluttet  AU-HU Joint Summer University på Innovest i Skjern, hvor fokus var på dansk landbrug og danske erfaringer med at nedsætte næringsstoftab til gavn for økonomi, natur og miljø.

lene moth
Lene Moth (Varde Kommune og Vestjysk Landboforening) underviser ved den intelligente bufferzone i Spjald

De japanske studerende blev også introduceret til BufferTech da projektdeltager Lene Moth underviste i, hvordan intelligente bufferzone kan være en løsnining på at reducere næringsstoftab fra marken til vandløbet


 aulogo_copy Åbent Forsknings Hus

Den 10. maj var der Åbent Forsknings Hus arrangement i Odder Kommune, hvor ca. 50 personer deltog. Det var landmænd, almindelige interesserede borgere, grønne organisationer, ansatte på universiteter og kommunefolk som kom for at se og høre om forskellige målrettede miljøtiltag. BufferTech var repræsenteret ved Brian Kronvang, som havde indlæg om intelligente bufferzoner, og senere var deltagerne ude og den intelligente bufferzone nær Fillerup.

Se indlægget fra dagen her.


  Video fra etableringen af den nye intelligente bufferzone i Sillerup

Den 4. maj 2017 blev en intelligent bufferzone etableret i Sillerup. Se videoen fra sitet, hvor Frank Bondgaard, Seniorkonsulent SEGES fortæller om principperne bag. Den intelligente bufferzone er blevet til i et samarbejde melle Aarhus Universitet og SEGES. Anlægget er finansieret med midler fra forskningsprogrammet NIFA.


 Spjald4 2 mio. kr. til nye Intelligente Bufferzoner

Der er bevilliget ca. 2 mio. kr til etablering og monitering af 2 nye fuldskala Intelligente Bufferzoner. Endvidere er der også bevillget penge til at dokumentere effekten af ældre demonstrationsanlæg. Pengene er bevilliget via det nationale forskningsprogram NIFA og tildelt Aarhus Universitet, som hovedansvarlig, samt til Syddansk Universitet, SEGES og lokal landboforening.

Formålet med bevillingen er at dokumentere effekterne af Intelligente Bufferzoner, således virkemidlet kan implementeres som nationalt virkemiddel og indgå som værktøj i vandområdeplaner mv..

Bevillingen skaber forudsætning for, at der etableres et fuldskalaanlæg i Sønderjylland og på Sjælland og begge anlæg skal monitoreres  frem til foråret 2018 med henblik på at dokumentere deres effekt. For at dokumentere effekten af anlæg med en hvis alder, er der bevilliget midler til at monitere det første anlæg, som blev etableret i Danmark tilbage i 2011.

Bevillingen og udførelsen koordineres i BufferTech projektet, hvilket sikrer den fulde synergi med de allerede eksisterende aktiviteter i BufferTech.

 CC-Hoffmann Studietur til USA

Carl Christian Hoffmann (co-lead WP4) var med på en studietur til USA arrangeret af SEGES. Formålet med studieturen var at se på kvælstofvirkemidler og så var Carl Christian Hoffmann indlægsholder på 10th International Drainage Symposium med et indlæg med titlen Nitrate Removal in Integrated Buffer Zones

Carl Christian Hoffmann beretter:

Vi var på en ottedages rundtur I USA, nærmere betegnet til Minnesota og Iowa, hvor vi så på forskellige miljøtiltag til begrænsning af den diffuse belastning på vandmiljøet. Korn- og majsbæltet i USA dræner til Missisippi, der løber ud i den Mexicanske golf, der lider af kraftige iltsvind forårsaget af de store udledninger fra landbrugsområderne i midtvesten.

Matt Helms fra Iowa State University viste os rundt de første par dage , hvor vi så saturated bufferzoner og bioreaktorer. De mættede randzoner er zoner langs vandløb hvor man afskærer drænene og nedpløjer et nyt drænrør på langs i randzonen og lader vandet sive igennem randzonen og ud til vandløbet. Overskydende vand bypasses.

Deres bioreaktorer er ”firkantede kasser” nedgravet i jorden, og som er fyldt med træflis. Ideen er at drænvandet føres gennem bioreaktoren for at fjerne nitrat. Overskydende drænvand bypasses.

Tirsdag afsluttede vi Iowa besøget med en Workshop på Iowa State University, hvor Matt Helms havde inviteret sine kollegaer til at fortælle om deres forskellige forskningsprojekter.

Der var blandt andet et projekt hvor man ”tilsatte” elektrisk strøm til bioreaktoren for at øge denitrifikationen.

Tirsdag eftermiddag kørte vi til Minneapolis i Minnesota for at deltage i 10th International Drainage Symposium. Her blev Buffertech præsenteret med de første resultater. Der var en heldags session om bioreactors og saturated buffer strips, hvor Bufftertech passede perfekt ind.

Fredag var vi på ekskursion for at se på en genskabt lavvandet sø og derfra videre til en bioreaktor eller rettere en segmenteret bioreaktor på otte enheder , da der ikke var nok fald til at sikre gennemløb af drænvand i den 320 fod lange reaktor var den blevet opdelt i otte enheder, hvor man foretog forskellige feltforsøg (tilsætning af biochar, tilsætning af ekstra denitrifikanter, måling af biomassenedbrydelighed m.m.).

Supplerende info:

Arealanvendelse i Iowa: 90% landbrug (endeløse meget meget store marker med majs og sojabønner)

Arealanvendelse i Minnesota: ca. 60 % landbrug, centrum for kalkunproduktion

Se Carls Christian Hoffmanns præsentation Nitrate Removal in Integrated Buffer Zones


Buf_folder Ny folder om projekt BufferTech

SEGES og AU har i samarbejdet produceret en ny folder om intelligente bufferzone, hvor bl.a. resultater for N og P fra anlægget i Fillerup offentliggøres.

Download folderen her.


  SEGES’ dronefilm om intelligente bufferzoner og projekt BufferTech

Med den flotte film, som folkene i Vestjysk Landboforening har optaget, har SEGES produceret en film om intelligente bufferzoner, som forklarer lidt om virkemidlet og om projekt BufferTech

Dronefilm fra BufferTech-anlægget i Spjald

Se den flotte i film, som folkene i Vestjysk Landboforening har optaget.


Personalbild Dominik Zak er ny mand i BufferTech

Dominik Zak fortæller om sig selv: Jeg arbejdede som postdoc i den biokemiske forskningsgruppe hjemmehørende i Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries i Berlin fra 2007-2016. Jeg er også medredaktør på tidsskriftet “Wetland” . Mit arbejde er stræk dedikeret til den tværfaglige forskning som forbinder biologi, økologi, mikrobiologi og biogeokemi på tværs af vand- og landøkosystemer. Min viden omfatter mestendels biogeokemiske processer, kulstofdynamikker, næringsstofdynamikker i vandøkosystemer med fokus på fosfor-, kvælstof-, kulstof-, svovl- og jerncyklusser. Dette indebærer også arbejde på forskellige niveauer, fra mikro-zoner i laboratoriets mikrokosmos over til storskala prøvetagningsopsætning i søer, tørvejorde, og vandløbssystemer. Derudover har jeg udviklet, og bruger, analytiske metoder til bestemmelse og beskrivelse af kulstofdynamikker. På baggrund af dette, er jeg i stand til at udarbejde videnskabelige principper som letter forståelsen for udfordringerne, som tiltagene med at optimere restaurering indebærer, og samtidig støtte vandforvaltere og landskabsplanlægger i arbejdet med at tage beslutninger som vedrører miljøet.

Dominik Zak er en del af Arbejdspakke 4 – Optimering af tilbageholdelse af vand og næringsstoffer i konstruerede randzoner.


Dsc02369_copy Intelligente bufferzoner og styret dræning

Læs artiklen bragt i Grønt Miljø d.23. februar 2016 omhandlende intelligente bufferzoner, hvor Brian Kronvang også er interviewet.

Læs hele artiklen her


10th international Drainage Symposium

Fra den 7.-9. september 2016 afholder University of Minnesota “10th International Drainage Symposium” hvor projekt BufferTech er repræsenteret med 1 indlæg.

Du kan læse mere om arrangementet her


 aulogo_copy Afholdelse af Ph.d. kursus

Projekt BufferTech har i rækken af leveringer, til opgave af afholde et Ph.d. kursus. Dette kursus afholdes fra d.14.-20. august 2016 og bærer titlen “Restoring and regaining ecosystem services of riparian areas in agricultural landscapes”.

Der er deadline for registrering d.31. marts

Du kan læse mere her


Længe leve bufferzonerne

Læs artiklen om intelligente bufferzoner som blev bragt i Maskinbladet den 20. november 2015, hvor der også er udtalelser fra projektdeltager Irene Wiborg.

Du kan læse hele artiklen her


BufferTech repræsenteret ved SWS Europe

Projekt BufferTech er repræsenteret ved SWS (Society Wetland Scientist) med et special issue. Arrangementet, som har temaet “Wetland Science and Society: Knowledge transfer, conservation conflicts and restoration management” foregår i Postdam, Tyskland og finder sted fra d.17.-20. maj 2016 er bl.a. arrangeret af Aarhus Universitet. Deadline for indlevering af abstracts er d.18. marts.

Læs mere om konferencen og se programmet.


Update fra skotske partnere

Projekt BufferTech’s skotske partnere fra The James Hutton Insitute har sendt en video omkring deres arbejde med at etablere en intelligent bufferzone.

Se hele videoen hvor arbejdet med bufferzonen præsenteres.


n Fokus på intelligent anlagte bufferzoner

Martina Skjellerudsveen har nu afsluttet sit erhvervsprojekt. Resultatet er en rapport hvor en række internationalt beskrevne virkemidler i bufferzonen gennemgået. Hovedfokus ligger på beskrivelsen af bioreaktorer, hvilket er underjordiske bassiner fyldt med en kulstofkilde der bidrager til en øget denitrifikaiton af det drænvand der bliver ledt ind i anlægget. Der er lovende resultater fra flere forsøg men der er også en række udfordringer forbundet med dette virkemiddel. Et andet interessant virkemiddel er Algae Turf Scrubbers, hvor drænvand cirkuleres over lange gummiplader hvor der dyrkes alger. Biomassen kan potentielt benyttes til gødning.
Rapportens konkluderer dog med at der forestår et stort arbejde med at teste og tilpasse disse nye virkemidler til danske forhold for at få en tilstrækkelig dokumentation på effekterne. Endvidere understreges at landmanden skal inddrages i denne proces.

Du kan læse hele rapporten her.


m Fokus på intelligent anlagte randzoner

Et stort forskningsprojekt undersøger frem til 2018, om randzoner kan anlægges smartere, end det er tilfældet i dag. Landmanden, som er forsøgsvært, venter spændt. Sådan starter artiklen omkring BufferTech bragt i Effektivt Landbrug den 10. marts 2015, 1 sektion, side 9, hvor projektdeltagerne landmand Thomas Meldgaard og ingeniør Peter Linde, Orbicon bl.a. udtaler sig.

Du kan læse hele artiklen her.


m Da randzonen blev intelligent 

Læs artikel i VÆKST som sætter fokus på intelligent udnyttelse af randzoner. I artikel udtaleler Thomas Meldgaard, som lægger jord til forsøgsopstillingen nær Spjald, Projektleder Brian Kronvang, Søren Søndergaard, Planteavlsrådgiver i Vestjysk Landboforening og Peter Linde, Orbicon sig. Artikel blev bragt i VÆKST nr. 1 udgave 135

Du kan læse hele artiklen her.


Læs Brian Kronvangs kronik

Den 11. september blev der bragt en kronik i LandbrugsAvisen med titlen “Randzoner tilpasse lokale forhold giver den største effekt” skrevet af projektleder Brian Kronvang.

Du kan læse hele artiklen her.


Deltagelse i LuWQ

BufferTech projektet blev præsenteret ved Land Use and Water Quality – Agricultural Production and the Environment konferencen i Wien som varede fra den 21.-24. September. Projektleder Brian Kronvang var inviteret til at give et foredrag med titlen holdt med titlen: “How can we enhance the ecosystem services pro-vided by buffer strips?”

Du kan se hele præsentationen her.


Kandidatstuderende tilknyttet BufferTech
Martina Skjellerodsveen skal de næste par måneder være tilknyttet BufferTech via et erhvervsprojekt, og skal derefter skrive et speciale som også har Buffertech som omdrejningspunkt. Martina er fra Stavanger, Norge, og har en bachelor i Agrobiologi og læser nu på kandidaten Agro-Environmental Management, begge uddannelser på Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. I sit erhvervsprojekt vil Martina, via et grundigt litteraturstudie, undersøge hvilke kombinationer af græs, træer og vådområder der kan tænkes ind i en randzone, og hvilke potentialer der er heri. Derudover har Martina som læringsmål at finde en god metode til søgningsstrategi, og til hvordan man stykker en rapport sammen. I specialet vil Martina undersøge hvilke landskabselementer der spiller ind når man skal opnå den optimale udnyttelse af en randzone. Det er planen, at dette skal undersøges med et GIS-værktøj hvori data med højdeforskelle, hydrologi, jordtype og dyrkning skal danne grundlag. Dette skal eventuelt understøttes med empirisk data fra den konstruerede zone ved Spjald. Det er også planen, at Martina skal se på det arealmæssige potentiale i forhold til udbredelse er intelligente randzoner i Danmark. Martina har Seniorforsker Tommy Dalgaard ved Aarhus Universitet og Projektchef Irene Asta Wiborg ved SEGES som vejledere, og vil have kontorplads på SEGES nogle gange om ugen.


Møde om intelligente randzoner i Spjald og Christiansfeld

Der var stor interesse for at høre om projektet, som jo både kommer med forslag til løsninger på miljøproblemer ved at etablere intelligente virkemidler, med droneflyvninger der foretages for at kunne blive klogere på hvornår der opstår erosion og på en forklaring på nogle planteforsøg i randzonerne.

Læs mere her


Ansættelse af en ny ph.d. studerende
Kennet Uggeldahl er den nye ph.d. studerende, hvis primære rolle i projektet er at estimere de samfundsmæssige omkostninger og fordele ved økosystemtjenester, som randzoner kan give. Han vil bruge disse oplysninger til at udvikle et intelligent planlægningsværktøj til at optimere samfundsfordelene af randzoner. Den samfundsmæssige værdi af ikke-markedsmæssige økosystemtjenester såsom forbedrede rekreative muligheder og biodiversitet vil blive evalueret ved brug af “the questionnaire based choice experiment method”, som kan anvendes på det lokale- såvel som nationalt plan. Kennet Uggeldahl håber at kunne bruge eye-tracking under dataindsamling for at forbedre de metoder, der anvendes i den økonomiske værdiansættelse af økosystemtjenester. Ved hjælp af resultaterne fra andre arbejdspakker foretages der et skøn over de samlede fordele og omkostninger ved randzoner, som vil være af stor betydning for WP5.


Torsdag den 30. oktober afholder Dansk Landskabsøkologisk Forening årsseminar om ‘Agerlandets småbiotoper i et landskabsøkologisk perspektiv’. På seminaret holder seniorforsker Carl Christian Hoffmann oplæg om ‘Randzoner i landskabet – optimering i forhold til natur, miljø og produktion‘.  Ser vil på årsseminaret være særligt fokus på småbiotopernes vigtighed for bæredygtigheden i det åbne land og deres medvirken til øgede økosystemydelser.


Udklip_Inno_Konference Den 24. og 25. november afholder Innovationfonden konferenceEnergy and Environment for the Future‘ i København. På konferencen holder Professor Brian Kronvang oplæg om økosystemtjenesterne ved randzoner under sessionen ‘Water and Climate’ den 25. november. Konferencen omhandler ‘state of the art’ forskning med særligt fokus udvikling af miljørigtige og bæredygtige teknologier inden for energi- og miljø området.


qqqqqqqqqqqqqqqqqqqkkk

BufferTech projektet blev præsenteret til en workshop i Society Wetland Science 2014 (SWS2014) i Huesca, Spanien fra den 14-18. september 2014 (se præsentation her). I en session organiseret af Ülo Mander og Julien Tournebize med titlen: ‘The role of wetlands and buffer zones as green infrastructure elements of agricultural landscapes in watershed management’ fortalte Brian Kronvang om erfaringerne i Danmark med etablering af randzoner, hvilken viden vi har pt. og hvad der er BufferTech’s hovedforskningsidéer. Der var stor interesse omkring den danske tilgang fra andre lande som Frankrig og Italien, der også har etableret bredere randzoner – 5 meter – omkring enten alle vandløb (Frankrig) eller omkring de større vandløb, som er med i Vandrammedirektivet (Italien). Projektet er inviteret til at deltage i et speciel issue af journal Agronomy for Sustainable Development (Springer, IF 2013 = 2.841) med titlen ‘Wetlands and buffer zones in watershed management of agricultural landscapes’. Deadline for submission er den 1. marts 2015. Deltagelse overvejes pt. som et review paper.

Læs mere om konferencen


Der vil den 23. oktober og den 7. november blive afholdt lokalmøde ved projektområderne i Christiansfeld og Spjald. Her vil intentionerne med projektet blive præsenteret og der vil være mulighed for at se nogle forsøgsopstillinger etableret i randzonerne. Derudover vil der blive afholdt testflyvning med drone over områderne til kortlægning af erosionsfølsomme arealer.

Læs mere


BK_Brinkerosion Der blev afholdt Kick-off møde i BufferTech i Silkeborg den 7. og 8. april 2014 Agenda Riparian Buffer Strips as a Multifunctional Management Tool in Agricultural Landscapes


Sandra_Hille Tiltrædelse af BufferTech’s første ph.d.-studerende, Sandra Hille den 1. maj 2014


International Wetlands Conference International Wetlands Conference Huesca (Spain) 14-18 September 2014 Med deltagelse af Sandra Hille og foredrag ved Brian Kronvang til sessionen: The role of wetlands and buffer zones as green infrastructure elements of agricultural landscapes in watershed management


 Plantplots


Etablering af forsøgssites gennemført

I begyndelsen af juli blev vi færdige med etableringen af forsøgssites (planteområder) for BufferTech WP1 og 2.

Læs mere her