Odder i Østjylland

pilotomraade_odder

I Østjylland sydvest for Odder ligger pilotområdet langs Odder Å. Jordbunden består af moræneaflejringer med stor variation i sand og lerindhold og deraf følgende lokal variation i jordens vandledningsegenskaber. Landskabet i området er kuperet, og langs vandløbet finder man en naturlig vegetation bestående af forskellige græsser og træer. Ved observatoriet i Odder er der etableret en konstrueret bufferzone med to gravede grøfter, hvor drænvand skal gennemsive bufferzonen, førend det når ud i vandløbet. Den gravede grøft modtager drænvand fra 18 ha opland med mulighed for at tilkoble yderligere 50 ha. Ved gennemsivning af vand i jordmatricen reduceres mængden af næringsstoffer. Derudover er der plantet rødel i bufferzonen, som øger jordens infiltrationskapacitet og dermed øger tilbageholdelsen af næringsstoffer fra drænvandet.


Billedet viser den konstruerede bufferzone bestående af en gravet grøft med tilhørende beplantning af rødel. Vandløbet er lokaliseret til venstre for bufferzone omgivet af træer  (Foto taget af Camilla Vestergaard.)

pilotomraade_odder2 Billedet viser drænvandsbrønden, hvorfra drænvand fra 18 ha landbrugsjord ledes ud i grøften. (Foto taget af Camilla Vestergaard.)

Etableringen af den konstruerede bufferzone er støttet af BalticSea2020.