WP2: Rumlige karakteristika og udviklingen i biodiversitet i randzoner og konsekvenser for den økologiske tilstand i vandløb

Lead: Annette Baattrup-Pedersen, BIOS).

Denne arbejdspakke vil især sammen med WP1 analysere mønstre i florasammensætningen i forskellige typer af randzoner, deres potentiale for at udvikle sig til habitater med høj biodiversitet og deres rolle i forhold til den økologiske tilstand i tilstødende vandløb.

Opgave 2.1 Biodiversitetsmønstre vil blive fulgt i de etablerede plots med og uden manipulationer i randzonerne udvalgt sammen med WP1 for derved at undersøge sammenhænge mellem hydrologi, næringsstoftilstand og høst-regime for udviklingen i biodiversiteten.   Opgave 2.2 Fjernelse af topjorden vil blive udført i en udvalgt del af randzonerne for at vurdere potentialet ved fjernelse af jord som en genvej til at forbedre biodiversiteten i randzoner.

Opgave 2.3 Der vil også blive etableret identiske eksperimentelle områder, hvor der vil blive brugt jernslam fra vandværk (WTR) og/eller okkerrensningsanlæg og betydningen af behandlingen for tilbageholdelse af fosfor, biomas-seproduktion og biodiversitet blive analyseret.

Opgave 2.4 De økologisk forhold i vandløb langs med etablerede randzoner af forskellig typevil blive undersøgt med henblik på udvikling af modeller som forbinder randzonekarakteristika med den økologiske status i vandløb. Eksisterende datasæt fra Danmark og den nordøstlige del af Skotland vil blive inkluderet i denne analyse.