WP3: Modellering af sediment- og næringsstoftilbageholdelse i randzoner

(Lead: Goswin Heckrath, AGRO, AU; Co-lead: Brian Kronvang, BIOS, AU)

Denne arbejdspakke udvikler og tester modeller over hvor effektivt forskellige typer af randzoner er til at tilbageholde sediment og fosfor set i en landskabsmæssig sammenhæng.

Opgave 3.1
Etablering af en detaljeret rumlig database med observationer af jorderosions- og sedimentsmønstre på udvalgte marker og tilstødende randzoner i de udvalgte observatorier ved brug af billedmateriale optaget fra droner og observationer på jorden.

Opgave 3.2
Tilpasning og validering i randzoneobservatorierne af den forenklede 2D model i forhold til jorderosion og sedimentation. Værktøjer til forudsigelse af sedimenttilbageholdelse vil blive forbedret under inddragelse af en database med empirisk viden fra litteraturen fra James Hutton Institute i Skotland.

Opgave 3.3
Den historisk betingede fosfortilbageholdelse vil blive bliver undersøgt i ’gamle’ randzoner ved at udtage sedimentkerner, som analyseres i forhold til deres fosfor indhold, samt deres tekstur – og kulstofforhold. Undersøgelserne skal hjælpe med til at etablere en model for fosfortilbageholdelsen i randzoner set i forhold til jordens sammensætning på de tilstødende marker.